Over ons, JongPlus

Waar wij in 2010 zijn begonnen als pioniers in de zorgmarkt, bood de transitie vanaf 2015 kansen en mogelijkheden om onze organisatie verder te professionaliseren en ons werkveld te vergroten. De participatiewet bevestigde wat wij al langer wisten en dat we met onze visie op hulpverlening op de juiste weg waren. Vanaf het eerste uur gaan wij bij het opstellen van zorgplannen uit van de unieke mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van onze deelnemers. Wij nemen hen niet alle zorg bij voorbaat uit handen, maar bieden begeleiding en ondersteuning om zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen kracht te wonen, leven en werken. Het voeren van de eigen regie staat hierbij voorop. Nog steeds werken wij vanuit de visie dat zorg en ondersteuning succesvol is, wanneer deelnemers worden aangesproken op hun eigen kwaliteiten en individuele mogelijkheden door het aanleren van competenties en vaardigheden.  Hiermee wordt het vertrouwen in zichzelf (zinvol meedraaien in de maatschappij) vergroot.

Visie: waar wij in geloven

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en het recht heeft om deel te nemen aan de samenleving. Samen met dat recht zijn er ook (inspannings)verplichtingen om zoveel als mogelijk op eigen kracht het eigen leven vorm te geven.

Ieder mens is volwaardig en heeft unieke eigenschappen, kwaliteiten en talenten, ongeacht (culturele- of sociale)achtergrond en/of beperking. De eigen unieke kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van onze deelnemers zijn uitgangspunten bij het opstellen van zorgplannen. Jongplus biedt hulpverlening op die gebieden waarin de mate van zelfredzaamheid niet toereikend of nog niet voldoende ontwikkeld is. Deelnemers geven zelf richting aan hun eigen leven, dat geldt ook voor die gebieden waarbij zij zorg- of hulp nodig hebben. Wij nemen deelnemers daarom niet de eigen verantwoordelijkheid uit handen, maar bieden begeleiding en ondersteuning in het zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen kracht wonen, leven en werken.

Onze zorgplannen zijn gericht op zelfverwerkelijking van onze deelnemers door het aanleren of ontwikkelen van competenties en vaardigheden, die nodig zijn om betekenisvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hiermee vergroten wij het gevoel van eigenwaarde en welzijn van onze deelnemers en worden zij gestimuleerd om op zoveel mogelijk gebieden zelfredzaam te zijn.

Mensen die dichtbij onze deelnemers staan (zoals familie, vrienden of buren), weten vaak goed wat nodig is om een situatie te verbeteren. Deze input is nodig om een helder beeld te kunnen krijgen van de mogelijkheden en afhankelijkheden van de deelnemer. Daarnaast spelen deze direct betrokkenen een belangrijke rol in het welbevinden van de deelnemer.  Om hen zoveel mogelijk in de ontwikkeling en uitvoering van de zorgplannen te kunnen betrekken biedt Jongplus, naast zorg voor de deelnemer, ook aandacht en ondersteuning aan de direct betrokkenen van de deelnemer.

Ons zorgaanbod:

Wij bieden ondersteunende begeleiding aan jeugdigen en volwassenen vanuit de Jeugdwet (JW),  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg- PGB.

Vanaf januari 2021 hebben wij ons zorgaanbod uitgebreid met de Wet Langdurige Zorg op basis van Zorg In Natura (regio Twente en Arnhem middels zorgkantoor Menzis en de regio Apeldoorn, Zutphen, Zwolle middels zorgkantoor Zilveren Kruis). Ook zetten wij in op Beschermd Wonen binnen de centrumgemeente Enschede.  Binnen het zorgaanbod van Jongplus ontvang je begeleiding van onze ambulant begeleider. De ambulant begeleider komt bij je thuis en kan je helpen op vrijwel alle levensdomeinen. Jongplus heeft de beschikking over woonruimtes in Winterswijk, Doetinchem en Zutphen. Tot slot hebben wij  de beschikking over een pand met acht zelfstandige appartementen in Apeldoorn, waar wij ambulante woonbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen aanbieden.

Missie: ons bestaansrecht

Jongplus biedt zorg en/of ondersteuning aan (jong-)volwassenen die, om welke reden dan ook, hulp nodig hebben om betekenisvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij en om zich te kunnen ontwikkelen op alle domeinen van het leven: wonen, werken, leren en vrije tijd.

Kernwaarden Jongplus

Jongplus biedt zorg vanuit een laagdrempelige benadering. Onze kernwaarden respect, verbondenheid, geborgenheid en gelijkwaardigheid lopen als een rode draad door onze organisatie en zijn verweven in hoe wij met onze deelnemers omgaan. Wij investeren nadrukkelijk in het contact met deelnemers, zodat er een basis gelegd is voor een goede samenwerking. In het zorgplan worden de individuele ontwikkelingsdoelen beschreven en deze worden periodiek geëvalueerd, altijd in het bijzijn van de cliënt. Onze kracht is de betrokkenheid bij de cliënt, de lange adem, onze hands-on mentaliteit en het creatief zijn in het zoeken naar oplossingen binnen de kaders.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden